Archive for październik, 2010

Dawanie samo w sobie jest doskonaA�A� radoA�ciA�

10.19.10

Jeszcze nie tak dawno dostaliA�my olbrzymi zastrzyk energii od ludzi, ktA?rych nie znaliA�my. MinA�A� juA? rok. KtoA� napisaA� email, ktoA� przysA�aA� kartkA� z miA�ym sA�owem, ktoA� zaproponowaA� wystawA� scrapowA� (buziaki Malgwa), ktoA� wysA�aA� wiadomoA�A�, A?e naszego GrzeA�ka wybrano na beneficjenta edycji APA, czyli akcji charytatywnej organizowanej przez pracownikA?w Allegro (A�ciskam mocno, Michelle). Jeszcze nie mogA�am otrzA�snA�A� siA� po przeczytaniu wiadomoA�ci a tu z kaA?dym dniem na aukcje trafiaA�y cudne, unikalne przedmioty. Grzesiek byA� szA?stym z kolei dzieckiem, ktA?re objA�to tA� formA� pomocy. PatrzA�c na niego nie zobaczymy choroby. Jest uA�miechniA�tym, A?ywym chA�opcem. Jedynym “bA?lem” z jakim przychodzi mu siA� zmierzyA� to niewystarczajA�ca iloA�A� czekolady, ktA?ra uwielbia.
Nie kaA?de dziecko ma tyle szczA�A�cia. W tym roku APAA� http://allegro.pl/my_page.php?uid=9165932A�postanowiA�o pomA?cA�Patrykowi Kowalskiemu, ktA?ry ma w tej chwili 10 lat, choA� wyglA�da na kilkulatka. Cierpi na najciA�A?szA� odmianA� pA�cherzycy. Choroba polega na braku poA�A�czeA� miA�dzy naskA?rkiem (lub nabA�onkiem bA�ony A�luzowej) a skA?rA� wA�aA�ciwA� wskutek dziaA�ania przeciwciaA�. KaA?dy uraz, czy zwykA�y dotyk, powoduje a�zodklejaniea�? siA� warstwy naskA?rka od skA?ry wA�aA�ciwej Patryka i powstawanieA� na niej pA�cherzy, ktA?re pA�kajA� i przeksztaA�cajA�cA� siA� w rozlegA�e iA� bolesne rany. To samo dotyczy bA�on A�luzowych, np. przewodu pokarmowego, oczu, nosa… Patryk jest w tej chwili a�� jak podajA� media a�� jedynA� osobA� z tym schorzeniem w Polsce.
JeA�li chcesz poznaA� Patryka bliA?ej, zapraszam CiA� na stronA�: http://zielonedrzwi.onet.pl/1357128,0,0,1868,gwiazdy.html
Wiem, A?e wA�rA?d czytelnikA?w naszego bloga jest wielu wraA?liwych ludzi. MoA?eA�sami zmagacie siA� w tej chwili z wieloma problemami, ale one prA�dzej czy pA?A?niej minA�. Choroba Patryka niestety nie. KaA?da wydana zA�otA?wka pomoA?e ulA?yA� w jego cierpieniu. DziA�kujA�, A?e nie pozostajecie obojA�tni.

A co to jest wA�aA�ciwie ten autyzm?

10.18.10

Czasami czA�owiek musi pogadaA� z drugim czA�owiekiem. NiektA?rzy tak majA�. Ja teA? tak mam. Kiedy wiA�c dostajA� telefon pt. a�?MuszA� z kimA� porozmawiaA�a�?, to kombinujA� jak mogA�, A?eby znaleA?A� czas. ByA�a okazja do oddania poA?yczonych pomocy i zamiany na nowe.A� Jola jest od wrzeA�nia dumnA� mamA� pierwszoklasisty. Kuba jest zdiagnozowanym autystA�, z ktA?rym Grzesiu spotykaA� siA� w przedszkolu w ubiegA�ym roku. Wszystko, co Kuba potrafi zawdziA�cza rodzicom, nielicznym terapeutom i samemu sobie. Rola Joli jest nie do przecenienia, bo mA�ody poszedA� do szkoA�y umiejA�c czytaA�, liczyA�, znajA�c siA� na obsA�udze komputera lepiej od niejednego z nas. Zagada do czA�owieka, potrafi powiedzieA�, co mu siA� nie podoba, ale ma wiele deficytA?w, nad ktA?rymi wszyscy go otaczajA�cy ludzie pracujA�. ZwA�aszcza Jola. I A?eby ktoA� nie myA�laA�, A?e kobieta w domu siedzi i ma tylko dziecko na gA�owie, bo pracuje zawodowo. Jak wiele z nas. Tak wiA�c, kiedy mA�odzian do pierwszej klasy integracyjnej trafiA� wszyscy byli peA�ni nadziei, A?e uda siA� te efekty pracy rozwijaA�. JakieA? byA�o moje zdziwienie i jak wyglA�daA�a moja twarz po kaA?dej zasA�yszanej o a�?integracjia�? wzmiance wie tylko Jola, na ktA?rA� patrzaA�am z niedowierzaniem. Mija drugi miesiA�c nauki, a nie miaA�a jeszcze okazji porozmawiaA� z nauczycielem wspomagajA�cym. Wprowadzeniem niech bA�dzie zestaw zadaA�, jakie powinien nauczyciel WSPOMAGAJA�CY wypeA�niaA�.

I.A�ZADANIA EDUKACYJNE - zwiA�zane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepeA�nosprawnego, z jego pracA� na zajA�ciach lekcyjnych i zajA�ciach rewalidacyjnych:

a.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� dokonanie diagnozy “roboczej” tak, by proces diagnostyczny daA� poczA�tek sformuA�owaniu oddziaA�ywaA� dydaktycznych. Pedagog specjalny powinien realizowaA� iA�czuwaA� nad realizacjA� przez ucznia niepeA�nosprawnego kolejnych zadaA�, kolejnych elementA?w opracowanego dla niego programu edukacyjno - terapeutycznego;

b.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� udzielanie pomocy uczniom z niepeA�nosprawnoA�ciami tak, by nie zaniA?aA� wymagaA� dydaktycznych wobec nich oraz kryteriA?w ich oceny. Pedagogika specjalna jest pedagogikA� wymagaA� dostosowanych do moA?liwoA�ci i potrzeb dziecka, kaA?dy uczeA� ma pracowaA� na swoim najwyA?szym, maksymalnym poziomie. NaleA?y wykorzystywaA� wA�pracy specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne;

c.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� opracowanie, wraz z nauczycielem wiodA�cym (przedmiotowcem) strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniA?w byA�o skuteczne i uwieA�czone sukcesami. NaleA?y szczegA?lnie zwracaA� uwagA� na uatrakcyjnianie zajA�A� poprzez: nadawanie sensu wspA?lnej nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania (ruch, muzyka, drama), wykorzystywanie elementA?w nauczania otwartego, odpowiednie gospodarowanie dwoma zasobami: czasem i zdrowymi rA?wieA�nikami, organizowanie pracy uczniom wA�maA�ych grupach zadaniowych, wykorzystywanie metody projektA?w w A�A�czeniu treA�ci miA�dzyprzedmiotowych.

II.A�ZADANIA INTEGRUJA�CE - zwiA�zane z integracjA� dzieci, rodzicA?w i nauczycieli szkoA�y:

a.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� czuwanie i wspieranie integracji pomiA�dzy dzieA�mi jednej klasy a takA?e caA�ej szkoA�y tak, by uniknA�A� tzw. integracji pozornej. SzczegA?lnie tyczy to wszystkich przerw i zajA�A� pozalekcyjnych, spotkaA� dzieci w szkolnej A�wietlicy, udziaA�u w szkolnych imprezach iA�uroczystoA�ciach;

b.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� czuwanie i budowanie integracji pomiA�dzy rodzicami dzieci peA�nosprawnych iA�niepeA�nosprawnych. SprzyjajA� temu tzw. lekcje otwarte, wspA?lne wycieczki (caA�ych rodzin), spotkania z rodzicami organizowane w formie atrakcyjnych, miA�ych chwil spA�dzanych wspA?lnie przez wychowawcA�, rodzicA?w i dzieci z jednej klasy;

c.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� budowanie integracji pomiA�dzy nim samym a nauczycielem wiodA�cym (przedmiotowcem). NaleA?y opracowaA� formy wspA?A�pracy na lekcjach (moA?e byA� nawet na piA�mie), umieA� dobrze wzajemnie komunikowaA� siA� (komunikacja typu A), stwarzaA� sobie moA?liwoA�ci i mieA� poczucie wA�asnej realizacji i satysfakcji zawodowej.

III.A�ZADANIA WYCHOWAWCZE - zwiA�zane z peA�nieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej wzglA�dem rodzicA?w dzieci niepeA�nosprawnych i wszystkich uczniA?w klasy integracyjnej;

a.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� wspieranie rodzicA?w dzieci niepeA�nosprawnych poprzez: ksztaA�towanie prawidA�owej postawy rodzicielskiej wobec wA�asnego dziecka, informowanie na bieA?A�co o pracy ucznia na zajA�ciach, udzielanie codziennych instruktaA?y dotyczA�cych odrabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad zwiA�zanych z koniecznoA�ciA� skorzystania zA�dodatkowej pomocy innych specjalistA?w czy instytucji spoA�ecznych (i wskazywanie ich);

b.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� bycie wychowawcA� caA�ej klasy integracyjnej. Wychowywanie stanowi dziaA�alnoA�A� kaA?dego nauczyciela i kaA?dy nauczyciel w ramach swojego przedmiotu przekazuje, wA�rA?A?norodny sposA?b, najwaA?niejsze wartoA�ci zgodne ze szkolnym planem wychowawczym, potrzebny jest wiA�c taki pedagog “A�A�cznik”, ktA?ry koordynowaA�by tematykA� wychowawczA� realizowanA� przez innych nauczycieli i prowadziA� “integrujA�ce” godziny wychowawcze.

Uwagi od nauczyciela wychowawcy rozpoczA�A�y napA�ywaA� po kilku dniach :
-A?e nie uwaA?a,
- A?e nie chce pracowaA�, a jak siA� go zapytaA�, to mA?wi A?e a�znie rozumiea�?,
- A?e powinien przestrzegaA� regulaminu sali (to z uwag w zeszycie korespondencyjnym!!!) a nie przestrzega, A?e nie chce A�wiczyA� i bawiA� siA� u grupie, tylko leA?y na dywaniea��.Pani powA�tpiewaA�a, A?e Kuba ma autyzm, A?e moA?e to coA� innego. Ciekawa byA�am, co zasugerowaA�a, bo moA?e trafiA� siA� nareszcie baczny obserwator. Niestety nie miaA�a propozycji, ktA?ra mogA�aby godnie zastA�piA� opiniA� wystawionA� okoA�o 5 lat temu. Jola ma porozmawiaA� z synem w domu, bo przecieA? inni rodzice niedA�ugo zacznA� siA� skarA?yA�. Na co??? Mam nadzieje, A?e na nieudolnoA�A� nauczyciela, ktA?ry ewidentnie zostaA� sam, bo wspomagajA�cy chyba nie ma czasu. Dodam, A?e jest nim wicedyrektor, ktA?ry jak wszystkim wiadomo ma na gA�owie pA?A� szkoA�y, wiA�c pewnie w czasie przeznaczonA� na pracA� z dzieA�mi przyjmuje petentA?w, zaA�atwia prawy sA�uA?bowe lub jest w drodze do MZO. A tak w ogA?le to a�zjak objawia siA� ten autyzm u Kuby?a�? Gdybym nie znaA�a choA� trochA� Joli pomyA�laA�abym, A?e kobieta sobie A?arty ze mnie stroi, ale pomimo uA�miechu na jej twarzy nie byA�o jej wesoA�o. W klasie integracyjnej osoba pracujA�ca z dzieA�mi oczekujA�cymi WSPOMAGANIA sama potrzebowaA�a pomocy! I to specjalistycznej. ZupeA�nie nie wie, z czym przyszA�o jej siA� zmierzyA� choA� opiniA� Kuby miaA�a w rA�kach od lutego, bo przecieA? wA�aA�nie wtedy zapisywano dziecko do szkoA�y. KtoA� go do niej przyjA�A�, czyli przeczytaA� opinie i ocenA� gotowoA�ci do podjA�cia nauki w szkole. Na informacjA�, A?e Kuba nie zawsze moA?e mieA� ochotA� na zabawA� z innymi dzieA�mi, na podjA�cie wysiA�ku, A?e trzeba go zachA�caA� wychowawczyni stwierdziA�a, A?e nie ma czasu czekaA� na lepsze dni Kuby.
A my, proszA� PaniA�, jako rodzice nie mamy czasu czekaA� aA? a�zspecjaliA�cia�?, ktA?rzy sami podejmujA� siA� pracy z naszymi dzieA�mi (no chyba, A?e podpisali jakiA� glejt!) traktujA� nasze proA�by jak nic nie znaczA�ce fanaberie. Nie mamy siA�y tA�umaczyA� kaA?demu a�zspecjaliA�ciea�? czym jest autyzm i jak z nim siA� oswoiA�. Nasze dzieci nie robiA� Pani na zA�oA�A�. One po prostu sobie nie radzA� i dlatego potrzebujA� WSPARCIA i pomocy ze strony nauczycieli wspomagajA�cych. Dlatego wA�aA�nie to nie wychowawca, a wspomagajA�cy powinien byA� przy naszych dzieciach. a�zIntegracjaa�? jest wA�aA�nie po to, aby wykorzystaA� to, czego nasze dzieci nauczyA�y siA� w wyniku wielu lat terapii, ale wykorzystaA� wA�rA?d innych dzieci a nie tylko w domu. Wszyscy mA?wiA�, A?e naleA?y generalizowaA� te umiejA�tnoA�ci w rA?A?nych sytuacjach A?yciowych, poza domem. A tutaj wszystkie zadania integrujA�ce i wychowawcze padA�y na pysk.
No i znowu rodzic jest upierdliwy i wymagajA�cy, znowu czegoA� chce i myA�li, A?e jego dziecko jest jedyne na A�wiecie. Tak! Jest wymagajA�cy, bo od niego i od dziecka teA? wymagajA�. Tak! Wymaga, bo nie moA?e sobie pozwoliA� na zmarnowanie wielu lat pracy.Tak! Jego dziecko jest jedyne na A�wiecie i tak naleA?y je postrzegaA�. Po co komu papiery z oligo i tysiA�ce szkoleA�, skoro i tak wie mniej niA? rodzic? Kto miaA� byA� dla kogo wsparciem? I po raz kolejny to matka jest najlepszym specjalistA�, choA� tak po prostu chciaA�aby byA� zwyczajnie i po ludzku matkA�. WA�ciekam siA�, ale niech ktoA� mi powie, A?e nie powinnam, bo powA?d jest bA�ahy. Powie ktoA�?


A�

C’est la vie

10.15.10

http://www.youtube.com/watch?v=vCfO5phX8V0&feature=related
A potem jeszcze trzeba obejrzeA� “PodrA?A? czerwonego balonika”. Nostalgicznie, wolno, bez poA�piechu. Najlepiej ze sA�uchawkami na uszach, gdy wszyscy A�piA�. I nie prA?bujcie tA�umaczyc komukolwiek, o czym jest ten film. KaA?dy odczyta go po swojemu.

“PodrA?A? czerwonego balonika” prA?buje uzmysA�owiA� dorosA�ym, A?e bycie z dzieckiem nie jest stratA� czasu, lecz odwrotnie - okazjA� do tego aby zatrzymaA� czas, bezpowrotnie tracony w codziennym, gorA�czkowym zabieganiu. A�e bA�dA�c z dzieckiem, A?yjA�c choA� trochA� w jego rytmie, patrzA�c na A�wiat jego zadziwionymi, zachwyconymi oczyma, nie tracimy czasu lecz go odzyskujemy — przy okazji odzyskujA�c samych siebie..
/Wojciech Eichelberger/

dsc_0438-small