Jak pomA?c

zdjeciedofundacji

logofundacji

APEL O POMOC

Szanowni PaA?stwo,

Fundacja dzieciom a?zZdA?A?yA? z PomocA?a?? zwraca siA? z proA?ba o pomoc dla Grzesia Majkuta.

Grzesiu jestA?dzieckiem autystycznym, ktA?re dziA?ki intensywnej terapii ma szansA? na bycie bardziej samodzielnym. SpecjaliA?ci, z ktA?rymi pracuje podkreA?lajA? jego potencjaA? i zauwaA?ajA?, jakie postA?py zrobiA? do tej pory.A?Autyzm jest zaburzeniem, na ktA?re niestety nie wynaleziono dotA?d leku. Jedynym sposobem walki z nim jest codzienna rehabilitacja.

Do 5 roku A?ycia byA? dzieckiem, ktA?re komunikowaA?o siA? z nami wyA?A?cznie przez prowadzenie naszych rA?k w kierunku przedmiotA?w, jakie byA?y mu potrzebne i krzyku. Obecnie uA?ywa wielu pojedynczych sA?A?w, krA?tkich komunikatA?w, a co najwaA?niejsze ten sposA?b a??rozmowya?? z nami daje i jemu i nam duA?o satysfakcji. ZabrakA?oby miejsca, aby opisaA? jak wiele zmieniA?o siA? na lepsze odkA?d zaczA?liA?my z nim pracowaA? pod okiem terapeutA?w. Z wA?asnych A?rodkA?w zakupiliA?my podstawowe urzA?dzenia (ksero, laminarka, aparat fotograficzny), dziA?ki ktA?rym moA?emy samodzielnie wykonywaA? wiele pomocy edukacyjnych. SfinansowaliA?my teA? pozycje ksiA?A?kowe, szkolenia, konferencje, w ktA?rych bierzemy czynny udziaA?, aby jak najlepiej nauczyA? siA? pracy z naszym dzieckiem.

Obecnie korzystamy z systematycznej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii wspomagajA?cych a?? dogoterapii, hipoterapii, zajA?A? na pA?ywalni, muzykoterapii. JesteA?my pod opiekA? krakowskich terapeutA?w Poradni Effatha od samego poczA?tku a?? od diagnozy Grzesia (90km od miejsca zamieszkania). WiA?kszoA?A? zajA?A? terapeutycznych jest dla nas dostA?pna tylko odpA?atnie, gdyA? NFZ ich nie refunduje.

ChcielibyA?my wziA?A? udziaA? w turnusach rehabilitacyjnych, ale ich kosztA?jest dla nas nieosiA?galny, nawet przy dofinansowaniuA?uzyskanym z PEFRONU. CzA?A?A? wydatkA?w pokrywamyA?ze A?rodkA?w zgromadzonych na subkoncie zaA?oA?onym Grzesiowi w Fundacji a??ZdA?A?yA? z PomocA?a??. WaA?nA? informacjA? jest, A?e otrzymanie refundacji ze A?rodkA?w zgromadzonych na subkoncie Grzesia w Fundacji, dokonywane jest po uprzedniej zapA?acie dokonanej przez nas. Najpierw my - rodzice pA?acimy, potem dokumentujemy i uzasadniamy celowoA?A? zakupu, dopiero po akceptacji zostaje dokonana refundacja. NiektA?rych wydatkA?w fundacja nie refunduje, bA?dA? teA? nie jesteA?my ich w stanie udokumentowaA? fakturami VAT. Dlatego teA? zwracamy siA? do PaA?stwa z ogromnA? proA?bA? o wparcie finansowe dla naszego dziecka .Liczy siA? kaA?da, nawet najdrobniejsza suma.

Wiele razy to my pomagaliA?my innym. DziA? przyszA?o nam prosiA? o pomoc. I nie jest to sytuacja komfortowa. Dobro naszego synka stawiamy jednak ponad wA?asna dumA?. Niestety nie jesteA?my w stanie pokryA? wydatkA?w zwiA?zanych z leczeniem i rehabilitacjA? naszego syna.

Za okazanA? pomoc serdecznie dziA?kujemy

Wszelkie wpA?aty prosimy kierowaA? na konto:

FUNDACJA DZIECIOM a?zZDA?A?YA? Z POMOCA?a??

ul. A?omiaA?ska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A.A?61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

TytuA?em: 7308 Majkut Grzegorz a?? darowizna na pomoc i ochronA? zdrowia

MoA?na teA? przekazaA? 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisaA?:

KRS:A?0000037904,

a w polu a??INFORMACJE UZUPEA?NIAJA?CEa??: 7308 Majkut Grzegorz

Szanowni DarczyA?cy, prosimy o wyraA?enie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji poA?ytku publicznego.

http://dzieciom.pl/podopieczni/73088