Jak pomA?c

zdjeciedofundacji

logofundacjiAPEL O POMOC

Szanowni PaA�stwo,

Fundacja dzieciom a�zZdA�A?yA� z PomocA�a�? zwraca siA� z proA�ba o pomoc dla Grzesia Majkuta.

Grzesiu jest dzieckiem autystycznym, ktA?re dziA�ki intensywnej terapii ma szansA� na bycie bardziej samodzielnym. SpecjaliA�ci, z ktA?rymi pracuje podkreA�lajA� jego potencjaA� i zauwaA?ajA�, jakie postA�py zrobiA� do tej pory. Autyzm jest zaburzeniem, na ktA?re niestety nie wynaleziono dotA�d leku. Jedynym sposobem walki z nim jest codzienna rehabilitacja.

Do 5 roku A?ycia byA� dzieckiem, ktA?re komunikowaA�o siA� z nami wyA�A�cznie przez prowadzenie naszych rA�k w kierunku przedmiotA?w, jakie byA�y mu potrzebne i krzyku. Obecnie uA?ywa wielu pojedynczych sA�A?w, krA?tkich komunikatA?w, a co najwaA?niejsze ten sposA?b “rozmowy” z nami daje i jemu i nam duA?o satysfakcji. ZabrakA�oby miejsca, aby opisaA� jak wiele zmieniA�o siA� na lepsze odkA�d zaczA�liA�my z nim pracowaA� pod okiem terapeutA?w. Z wA�asnych A�rodkA?w zakupiliA�my podstawowe urzA�dzenia (ksero, laminarka, aparat fotograficzny), dziA�ki ktA?rym moA?emy samodzielnie wykonywaA� wiele pomocy edukacyjnych. SfinansowaliA�my teA? pozycje ksiA�A?kowe, szkolenia, konferencje, w ktA?rych bierzemy czynny udziaA�, aby jak najlepiej nauczyA� siA� pracy z naszym dzieckiem.

Obecnie korzystamy z systematycznej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapii integracji sensorycznej oraz terapii wspomagajA�cych a�� dogoterapii, hipoterapii, zajA�A� na pA�ywalni, muzykoterapii. JesteA�my pod opiekA� krakowskich terapeutA?w Poradni Effatha od samego poczA�tku a�� od diagnozy Grzesia (90km od miejsca zamieszkania). WiA�kszoA�A� zajA�A� terapeutycznych jest dla nas dostA�pna tylko odpA�atnie, gdyA? NFZ ich nie refunduje.

ChcielibyA�my wziA�A� udziaA� w turnusach rehabilitacyjnych, ale ich koszt jest dla nas nieosiA�galny, nawet przy dofinansowaniu uzyskanym z PEFRONU. CzA�A�A� wydatkA?w pokrywamy ze A�rodkA?w zgromadzonych na subkoncie zaA�oA?onym Grzesiowi w Fundacji “ZdA�A?yA� z PomocA�a�?. WaA?nA� informacjA� jest, A?e otrzymanie refundacji ze A�rodkA?w zgromadzonych na subkoncie Grzesia w Fundacji, dokonywane jest po uprzedniej zapA�acie dokonanej przez nas. Najpierw my - rodzice pA�acimy, potem dokumentujemy i uzasadniamy celowoA�A� zakupu, dopiero po akceptacji zostaje dokonana refundacja. NiektA?rych wydatkA?w fundacja nie refunduje, bA�dA? teA? nie jesteA�my ich w stanie udokumentowaA� fakturami VAT. Dlatego teA? zwracamy siA� do PaA�stwa z ogromnA� proA�bA� o wparcie finansowe dla naszego dziecka .Liczy siA� kaA?da, nawet najdrobniejsza suma.

Wiele razy to my pomagaliA�my innym. DziA� przyszA�o nam prosiA� o pomoc. I nie jest to sytuacja komfortowa. Dobro naszego synka stawiamy jednak ponad wA�asna dumA�. Niestety nie jesteA�my w stanie pokryA� wydatkA?w zwiA�zanych z leczeniem i rehabilitacjA� naszego syna.

Za okazanA� pomoc serdecznie dziA�kujemy

Wszelkie wpA�aty prosimy kierowaA� na konto:

FUNDACJA DZIECIOM a�zZDA�A�YA� Z POMOCA�a�?

ul. A?omiaA�ska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

TytuA�em: 7308 Majkut Grzegorz a�� darowizna na pomoc i ochronA� zdrowia

MoA?na teA? przekazaA� 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisaA�:

KRS: 0000037904,

a w polu “INFORMACJE UZUPEA?NIAJA�CEa�?: 7308 Majkut Grzegorz

Szanowni DarczyA�cy, prosimy o wyraA?enie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji poA?ytku publicznego.

http://dzieciom.pl/podopieczni/7308